KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:

Scolvest Jakub Scollan, ul. Bronikowskiego 5/7, 85-426 Bydgoszcz, NIP 9671155556, REGON 341260814.
W razie pytań dot. kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@scolvest.pl lub telefonicznie pod nr 602 513 513.

2. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator prowadzi operacje przetwarzania powierzonych danych osobowych osób fizycznych – dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, pesel, nr dowodu osobistego; dane korespondencyjne: adres; dane kontaktowe: e-mail, telefon; dane finansowe: nr rachunku bankowego.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

– czynności związane z przedstawieniem oferty,
– czynności związane z realizacją zawartych umów,
– czynności związane z realizacją i dostarczeniem oferowanego produkty i/lub usługi,
– przekazanie informacji ws. zamówień oraz składanie reklamacji,
– dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń, windykacja należności, postępowania sądowe,
– działania posprzedażowe polegające na archiwizacji dokumentów,
– czynności związane z przetwarzaniem danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolna zgoda, wyrażona w chwili zawarcia współpracy w postaci: bezpośredniego kontaktu z Administratorem, wysłanie zapytania na adres mailowy Administratora, złożenia oferty, zamówienia, podpisania umowy, protokołu wydania / zwrotu sprzętu, faktury. W przypadku braku zgody niemożliwe jest podjęcie współpracy z Administratorem.
W związku z powyższym przysługuje Państwu prawo do:
– żądaniu od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu, wobec takiego przetwarzania,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe, przez okres niezbędny , do celów w których dane są przetwarzane. Przechowywanie danych osobowych może trwać do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie wraz z żądaniem ich usunięcia. Wówczas w bazie pozostaną tylko informacje o dokonanych transakcjach, związane z Ustawą o Rachunkowości które będą potrzebne m.in. w przypadku wystąpienia roszczeń z Państwa strony.

6. POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych firmom, z którymi współpracuje, w zakresie niezbędnym do realizacji umów (biuro rachunkowe, kancelaria adwokacka, firma windykacyjna, informatyczna, biuro BHP, transport, logistyka).